Doradcy podatkowi i prawnicy z Kancelarii Lexmal zapewniają kompleksową obsługę firm i osób fizycznych podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno-skarbowej oraz w postępowaniach podatkowych.

Na czym polega reprezentowanie podatnika w sporze z organem podatkowym?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każdy podatnik, czy to przedsiębiorstwo czy osoba fizyczna, ma prawo wskazania doradcy podatkowego do reprezentowania go w sprawach podatkowych. Taka reprezentacja dotyczy zarówno etapu czynności sprawdzających, jak i postępowania podatkowego z uwzględnieniem postępowania odwoławczego i przez sądami administracyjnymi. Do zakresu usług reprezentowania podatnika w sporach z organem podatkowym wchodzą:

 • reprezentowanie przedsiębiorstw i osób fizycznych przed organami skarbowymi na etapie czynności sprawdzających, podczas kontroli podatkowej i celno-skarbowej,
 • reprezentowanie podatników w postępowaniach podatkowych,
 • reprezentowanie podatników w sporach z organem podatkowym na etapie skargi do sądów administracyjnych – WSA i NSA,
 • analiza prawna sprawy uwzględniająca ocenę stanu faktycznego na podstawie dokumentów źródłowych, zebranych materiałów dowodowych i wydanych decyzji organów podatkowych,
 • analiza sporu pod kątem zagrożeń, ewentualnych konsekwencji finansowych i karnych,
 • opracowanie strategii procesowej,
 • przygotowywanie wniosków do organu podatkowego o przeprowadzenie dowodów z przesłuchania świadków, z dokumentów, opinii biegłego, oględzin oraz udział w trakcie ich przeprowadzania,
 • przygotowanie zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego,
 • przygotowanie pism kierowanych do organów podatkowych i dokumentów procesowych do sądu
 • zaskarżanie postanowień organów podatkowych,
 • odwołania od decyzji organów podatkowych I instancji,
 • zaskarżanie postanowień i decyzji organów podatkowych II instancji do sądów administracyjnych – wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Korzyści wynikające powierzenia doradcy podatkowemu zadania reprezentowanie podatnika w sporze z organem podatkowym

Poprzez powierzenie doradcom podatkowym i prawnikom zadania reprezentowania w sporze z organem podatkowym przedsiębiorca klient zyskuje:

 • profesjonalną obsługę na każdym etapie sprawy,
 • permanentne monitorowanie działań podejmowanych przez organ,
 • ograniczenie ryzyka dowolnej interpretacji stanu faktycznego przez organ,
 • obronę stanowiska przedsiębiorcy poprzez skuteczne wykorzystanie narzędzi prawnych,
 • po stwierdzeniu przez organ podatkowy nieprawidłowości i uszczupleń w podatku działania procesowe zmierzające do zminimalizowania wysokości zobowiązania podatkowego określonego przez organ,
 • poprzez monitoring organu weryfikację jego działań – czy działa na podstawie i w granicach i prawa w zgodzie z obowiązującymi procedurami,
 • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za sprawy spółki.

Reprezentowanie podatnika podczas kontroli organu podatkowego

Większość firm wcześniej czy później musi się zmierzyć z weryfikacją prawidłowego rozliczania podatków przez urzędników podczas kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Takim kontrolom podlegają wszyscy podatnicy obowiązani do przestrzegania przepisów prawa podatkowego, a nawet osoby, które nie zarejestrowały działalności gospodarczej lub też nie zgłosiły się do obowiązku podatkowego. Niekiedy podatnicy typowani są do kontroli losowo, ale cześciej z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz skutków naruszenia przepisów prawa.

Fachowa opieka doradcy podatkowego nie tylko zmniejsza szansę kontroli, ale w przypadku gdy ma ona miejsce, ogranicza negatywne jej konsekwencje. Upoważniony do reprezentowania firmy doradca podatkowy pilnuje, by kontrola przebiegała w zgodzie z procedurami i obejmowała tylko te obszary działalności przedsiębiorstwa, które są zgodne ze wskazanym zakresem.

W szczególnych przypadkach kontrola celno-skarbowa może się zakończyć stwierdzeniem, a w konsekwencji postępowaniem podatkowym. Również i na tym etapie podatnik może być reprezentowany przez doradcę podatkowego.

Reprezentowanie podatnika w postępowaniu podatkowym

Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej organ podatkowy stwierdzi nieprawidłowości, następnym krokiem może być wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu. Na postępowanie podatkowe składają się:

 • postępowanie wyjaśniające,
 • ustalenie obowiązku podatkowego,
 • wydanie decyzji zobowiązania podatkowego,
 • postępowania odwoławcze

Obecność doradcy podatkowego na tym etapie ma kluczowe znaczenie, ponieważ ustalenia dokonane podczas postępowania wyjaśniającego może mieć decydujące znaczenie dla wydanej decyzji oraz ewentualnego jej zaskarżenia. Warto mieć na uwadze, że choć organy podatkowe posiadają szereg uprawnień umożliwiających weryfikowanie sposobu, w jaki podatnik realizuje obowiązki podatkowe, nie są one nieograniczone i jeśli organ podatkowy przekroczy regulacje prawne, może być to wykorzystane przy zaskarżaniu decyzji.

Ile kosztuje reprezentowanie podatnika w sporze z organem podatkowym?

Cena usługi reprezentowania podatnika w sporze z organem podatkowym zależy przede wszystkim od wynikającej z niej pracochłonności. Po przeanalizowaniu specyfiki działalności firmy doradca podatkowy oszacuje koszty usługi z uwzględnieniem:

 • stopnia skomplikowania i tematyki sporu,
 • przewidywanego przebiegu sporu z uwzględnieniem drogi odwoławczej i sądowej,
 • liczby koniecznych do przygotowania pism procesowych.

Istnieje również możliwość rozliczania się na podstawie rzeczywiście poświęconego czasu, a także hybrydowo – ryczałt za typową usługę reprezentacji plus rozliczenie dodatkowych czynności według pracochłonności.