Doradcy podatkowi i prawnicy z Kancelarii Lexmal pomagają zakładać spółki osobowe, kapitałowe i fundacje. Sporządzamy umowy, wskazujemy optymalną formę prawną i sposób opodatkowania.

Wybór formy prawnej spółki

Pierwszym krokiem na drodze utworzenia spółki jest wybór formy prawnej. Wybór jest szeroki i każdy rodzaj ma odrębne cechy, które rzutują na odpowiedzialność wspólników, koszty prowadzenia ewidencji i rozliczeń, wysokość opodatkowania i ryzyko podatkowe. Do wyboru mamy:

 • spółka cywilna – nie posiada osobowości prawnej, a mogą ją założyć zarówno osoby fizyczne, jak i inne, istniejące już, podmioty gospodarcze;
 • spółka jawna – podobnie jak spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej; może być ustanowiona od razu jako spółka jawna lub w wyniku przekształcenia spółki cywilnej bądź handlowej;
 • spółka partnerska – specyficzny rodzaj organizacji działalności gospodarczej, którą tworzą wspólnicy w celu wykonywania wolnego zawodu – adwokaci, doradcy podatkowi, architekci, aptekarze, lekarze itp. współwłaściciele spółki partnerskiej odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte w związku ze zwykłym funkcjonowaniem, ale nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez innych wspólników;
 • spółka komandytowa – nie posiada osobowości prawnej, ale posiada podmiotowość; w sposób nieograniczony odpowiada przynajmniej jeden wspólnik (komplementariusz), natomiast co najmniej jeden wspólnik (komandytariusz) odpowiada w ograniczonym zakresie;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – posiada osobowość prawną; charakterystyczne jest wyłączenie odpowiedzialności osobistej wspólników;
 • spółka akcyjna – akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki i mogą czerpać ze swoich wkładów zyski w postaci dywidend;
 • spółka komandytowo-akcyjna – nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną; nieograniczona odpowiedzialnością co najmniej jednego wspólnika (komplementariusza) za zobowiązania spółki; co najmniej jeden wspólnik musi być akcjonariuszem.

Zakładanie spółki tradycyjnie czy przez S24

Niektóre spółki – jawne, komandytowe oraz z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć poprzez wykorzystanie wzorca w systemie teleinformatycznym S24. Ten sposób zakładania jest znacznie prostszy i tańszy od tradycyjnego, ale nakłada wiele ograniczeń, w tym dotyczące kształtu umowy.

Zakładanie fundacji

Fundacje to organizacje pozarządowe powoływane do celów społecznych. Prawnicy z Kancelarii Lexmal pomagają przejść przez wszystkie etapy rejestracji fundacji.

Do utworzenia fundacji niezbędne jest:

 • Określenie celu powołania fundacji. Od sposobu określenia celów fundacji zależy możliwość ubiegania się o dotacje czy zwolnienie z podatku dochodowego.
 • Określenie wysokości funduszu założycielskiego oraz ustanowienie aktu fundacyjnego. Funduszem założycielskim mogą być pieniądze, papiery wartościowe, nieruchomości oraz ruchomości.
 • Opracowanie statutu, który określa organizację i sposób działania fundacji.
 • Zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.