Doradcy podatkowi z Kancelarii Lexmal posiadają wieloletnie doświadczenia w w zakresie podatku od nieruchomości, udzielając bieżących konsultacji i analiz oraz wskazując optymalne sposoby zbycia, zakupu i wynajmu nieruchomości. .

Podatki wynikające z posiadania i obrotu nieruchomościami

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce jest jednym z podstawowych źródeł dochodów samorządów lokalnych. Opłaty za nieruchomości są naliczane na podstawie jej wartości oraz przeznaczenia. W Polsce istnieją trzy rodzaje opodatkowania nieruchomości:

 • opłata za budynki mieszkalne i lokale mieszkalne,
 • opłata za budynki i grunty zabudowane oraz
 • opłata za grunty niezabudowane.

Opłata za budynki mieszkalne i lokale mieszkalne jest naliczana od każdego budynku lub lokalu mieszkalnego. Podstawą wymiaru tej opłaty jest wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość opłaty jest uzależniona od wysokości dochodów gminy, a także od kategorii budynku lub lokalu mieszkalnego.

Opłata za budynki i grunty zabudowane jest naliczana od budynków i gruntów, które są przeznaczone na cele inne niż mieszkalne. Podstawą wymiaru tej opłaty jest wartość nieruchomości oraz jej przeznaczenie. Wysokość opłaty jest uzależniona od wysokości dochodów gminy oraz od rodzaju i przeznaczenia nieruchomości.

Opłata za grunty niezabudowane jest naliczana od gruntów, które nie są przeznaczone na cele zabudowy. Podstawą wymiaru tej opłaty jest wartość nieruchomości oraz jej przeznaczenie. Wysokość opłaty jest uzależniona od wysokości dochodów gminy oraz od rodzaju i przeznaczenia nieruchomości.

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce jest istotnym źródłem dochodów dla samorządów lokalnych, które są odpowiedzialne za finansowanie różnych usług i inwestycji na swoim terenie.

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek dochodowy od osób fizycznych wynikający ze sprzedaży nieruchomości należna jest, gdy sprzedaż nie jest elementem działalności gospodarczej i została dokonana w ciągu 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Transakcje objęte takim podatkiem to:

 • sprzedaż nieruchomości,
 • sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 • sprzedaż prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zakres usług związanych z opodatkowaniem nieruchomości

Doradcy podatkowi z Kancelarii Lexmal oferują kompleksową pomoc prawną i doradztwo w zakresie opodatkowania posiadania i obrotu nieruchomościami.

 • Prowadzimy postępowania podatkowe i sądowe w zakresie podatków lokalnych oraz karnoskarbowe dotyczące podatków lokalnych.
 • Organizujemy szkolenia z zakresu podatku od nieruchomości, rozliczania inwestycji pod kątem podatkowym, księgowym i prawnym.
 • Zapewniamy obsługę rozliczeń podatku od nieruchomości.
 • Zajmujemy się rozliczaniem nowych inwestycji w zakresie identyfikacji obiektów podlegających amortyzacji podatkowej i podatkowi od nieruchomości.
 • Sporządzamy i weryfikujemy zapisy ewidencyjne, procedury i instrukcje zarządzania nieruchomościami.
 • Dokonujemy wycen majątkowych, inwentaryzacji, pomiarów powierzchni użytkowych i ekspertyz budowlanych dla celów podatkowych.