Doradcy podatkowi i prawnicy z Kancelarii Lexmal zapewniają kompleksową obsługę spółek, w tym przeprowadzają przekształcenia spółek. W ramach usługi tworzymy plan przekształcenia, przygotowujemy opinię biegłego rewidenta oraz wszystkie wymagane prawem uchwały i dokumenty.

Na czym polega przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki to proces, w którym zmianie podlega forma prawna prowadzonej działalności. Podmiot funkcjonuje dalej, zachowując dotychczasową tożsamość. Przy przekształceniach używa się zwrotów „spółka przekształcana” i „spółka przekształcona”.

Regulacje prawne dotyczące przekształcania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zawarte są w Kodeksie spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w przepisach począwszy od artykułu 551.

Jakie spółki mogą być przekształcone?

Wszystkie popularne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej mogą podlegać przekształceniu. W zależności jednak od stanu wyjściowego i docelowego, czyli rodzaju spółki przekształcanej i spółki przekształconej, procedura może się różnić.

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Art. 551. § 1. k. s. h.

Przekształcić można:

 • spółki prawa handlowego – spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną;
 • spółki cywilne;
 • jednoosobowe działalności gospodarcze.

Przekształcenie spółki nie jest możliwe, jeśli spółka znajduje się w stanie likwidacji i rozpoczął się podział jej majątku oraz wtedy, gdy spółka znajduje się w stanie upadłości.

Jakie korzyści wynikają w przekształcenia spółki?

W przypadku wielu przedsiębiorców pierwszą formą ich działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG). Przedsiębiorca korzysta z wielu zalet JDG – szybkiej procedurze założenia, braku wkładu własnego, uproszczonej księgowości, oraz często korzyściom podatkowym. Wraz ze wzrostem firmy, zmieniają się oczekiwania względem organizacji, odpowiedzialności prawnej i finansowej, kosztów ubezpieczeń społecznych i sposobu opodatkowania. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku spółek cywilnych.

Bez względu na rodzaju przekształcanego podmiotu i przyczyn podjętej decyzji, przy przekształceniu zachowuje się ciągłość działalności – nazwę, podpisane z kontrahentami i klientami umowy, ale również takie prozaiczne sprawy jak NIP i REGON.

Zamiast przekształcać spółkę można ją zlikwidować, a na jej miejsce założyć nową, jednak wiąże się to z koniecznością załatwienia wielu formalności i czynności prawnych, takich jak na przykład ponowne podpisanie umów z kontrahentami, uzyskanie linii kredytowych i pożyczek. Jeśli przedsiębiorstwo posiada nieruchomości i inne kosztowne składniki majątku, należałoby je sprzedać do nowo utworzonej spółki. To wszystko wiąże się nie tylko ze znaczącymi kosztami, ale również wieloma niezbędnymi do przeprowadzanie operacji.

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

Jeśli w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej powstaje spółka osobowa (spółka jawna, spółka partnerska;, spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna), nowo powstały podmiot traci osobowość prawną, a w związku z tym dochodzi do istotnych zmian w sposobie jej prowadzenia. Zmiany dotyczą w szczególności:

 • reprezentacji,
 • odpowiedzialności wspólników,
 • sposobu opodatkowania dochodów z działalności.

Do przekształcenia może dojść jedynie wtedy, gdy w sprawie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego, chyba że umowa albo statut przewiduje surowsze warunki. Ponadto przekształcenie spółki wymaga wyrażonej w formie pisemnej zgody osób, które w spółce przekształconej będą komplementariuszami. Pozostali wspólnicy spółki przekształcanej stają się komandytariuszami albo akcjonariuszami spółki przekształconej.

Warto zaznaczyć, że przy przekształceniu spółki akcyjnej w komandytowo–akcyjną, akcje spółki przekształcanej ulegają unieważnieniu, a spółka przekształcona emituje nowe akcje.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o. o.

W przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w sytuacji gdy sprawy spółki prowadzą wszyscy wspólnicy procedura przekształcenia jest znacznie uproszczona. W szczególności:

 • nie ma potrzeby sporządzenia planu przekształcenia ani
 • nie jest wymagane zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia.

Procedura obejmuje między innymi:

 • przygotowanie uchwały o przekształceniu,
 • sporządzenie umowy spółki przekształconej,
 • przygotowanie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia.

  Ile kosztuje przekształcenie spółki

  Cena usługi przekształcenia spółki zależy przede wszystkim od wynikającej z niej pracochłonności. Po dokładnym przeanalizowaniu przewidywanego przebiegu procesu przekształcenia prawnik oszacuje koszty usługi z uwzględnieniem:

  • stopnia skomplikowania sprawy, liczby wspólników itp,
  • niezbędnych kosztów zewnętrzych, takich jak np. koszt badania sprawozdania finansowego czy taksa notarialna,
  • liczby koniecznych do przygotowania pism i uchwał,
  • kosztów sądowych.

  Istnieje również możliwość rozliczania się na podstawie rzeczywiście poświęconego czasu, a także hybrydowo – ryczałt za typowe czynności procesu przekształcenia plus rozliczenie dodatkowych prac według pracochłonności.