Doradcy podatkowi z Kancelarii Lexmal posiadają wieloletnie doświadczenia w wykonywaniu audytów podatkowych mających na celu wykrycie nieprawidłowości i optymalizację systemu rozliczeń podatkowych.

Co to jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to proces sprawdzania legalności i prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa lub osoby prywatnej. Jest to ważne narzędzie w celu zapewnienia rzetelności i uczciwości w rozliczeniach podatkowych oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom podatkowym.

Weryfikacja rozliczeń podatkowych wykonana przez doświadczonego doradcę podatkowego pozwala na kompleksowe zbadanie rozliczeń podatkowych w celu identyfikacji i wyeliminowania nieprawidłowości, a tym samym ograniczenie ryzyk podatkowych. Prawidłowo przeprowadzony audyt pozwala dodatkowo na wskazanie obszarów rozliczeń podatkowych, w których możliwe jest wprowadzenie optymalizacji. Analiza obejmuje wszystkie lub wybrane obszary działalności przedsiębiorstwa oraz wszystkie lub wybrane rodzaje podatków:

  • podatek od towarów i usług
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatki i opłaty lokalne
  • rozliczenia w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Jak przebiega audyt

Audytorzy rozpoczynają proces audytu podatkowego od analizy dostępnej dokumentacji źródłowej, w tym ksiąg podatkowych, umów, faktur i złożonych deklaracji.

Proces kontroli obejmuje sprawdzenie dokumentów finansowych, takich jak księgi rachunkowe i wszelkie dostępne ewidencje, rachunki, faktury, rachunki bankowe. Weryfikacja uwzględnia również przegląd innych dokumentów źródłowych mogących mieć wpływ na rozliczenia podatkowe, takich jak umowy, kontrakty i deklaracje podatkowe. Audytor podatkowy analizuje te dokumenty, aby upewnić się, że wszystkie dochody i wydatki zostały prawidłowo rozliczone i opodatkowane. Każda pojawiająca się wątpliwość niesie ze sobą konieczność konfrontacji z pracownikiem działu księgowości i finansów.

Proces wykonania audytu podatkowego zakończony jest sporządzeniem raportu, zawierającego:

  • opis poczynionych ustaleń,
  • listę ewentualnych nieprawidłowości,
  • listę korekt deklaracji podatkowych,
  • listę sugerowanych zmian (optymalizacji) w rozliczeniach podatkowych,
  • listę propozycji zmian w procedurach mających na celu uniknięcie błędów w przyszłości.

Audyt podatkowy jako źródło oszczędności

Weryfikacja rozliczeń podatkowych ma na celu nie tylko sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń podatkowych, ale również identyfikację możliwości optymalizacji podatkowej. Doradca podatkowy wykonujący audyt może zidentyfikować obszary, w których przedsiębiorstwo lub osoba prywatna mogą zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak często powinien być wykonywany audyt podatkowy

Częstotliwość wykonywania weryfikacji rozliczeń podatkowych zależna jest przede wszystkim od specyfiki działania firmy i związanej z tym ryzykiem podatkowego. Niektórzy przedsiębiorcy zlecają przeprowadzenie audytu cyklicznie, na przykład raz na rok, który ma na celu weryfikację prawidłowego działania wewnętrznego działu księgowości lub zewnętrznej firmy wykonującej outsourcing usług księgowych. Bardzo często audyt podatkowy jest konieczny przy przejęciach i fuzji przedsiębiorstw.

audyt podatkowy